Tlačivo na 2% 2021 AFK Vodra Sereď

Pokiaľ chcete prispieť 2% z daní, tu si môžete stiahnuť tlačivo. Do kolonky 12 sumu z tlačiva, ktoré vám dá zamestnávateľ (kolonka 24-Daň znížená o daňový bonus) a do 13 z toho 2% zaokrúhlené nadol.

Stanovy OZ AFK Vodra Sereď

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je AFK Vodra Sereď 
  Ďalej používaný aj názov Združenie.

 2. Združenie AFK Vodra Sereď je nezávislé dobrovoľné  združenie hráčov a priaznivcov amatérskeho futbalu.  Nie je založené na podnikanie.

 3. Združenie AFK Vodra Sereď je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.

 4. Sídlom združenia AFK Vodra Sereď je
  Bc. Anton Dúbravec, Jesenského 3000/58, 926 01 Sereď.

Článok 2

Poslanie a úlohy

 1. Poslaním združenia AFK Vodra Sereď je podpora športu a hlavne amatérskeho futbalu.

 2. Úlohou združenia AFK Vodra Sereď je spopularizovať športové aktivity a hlavne amatérsky futbal medzi verejnosťou.

Článok 3

Ciele a činnosť

 • propagácia športu a hlavne amatérskeho futbalu
 • podpora športových aktivít v regióne

Činnosť združenia AFK Vodra Sereď

 • získavaním finančných darov zabezpečuje podporu športu a hlavne amatérskeho futbalu v regióne
 • organizuje športové podujatia
 • nakupuje vybavenie potrebné k činnosti a aktivitám Združenia

Článok 4

Organizácia Združenia AFK Vodra Sereď

Činnosť  združenia AFK Vodra Sereď  sa riadi zásadami demokracie adelegovanej právomoci.


Najvyšším orgánom Združenia je rada. V rade je zastúpená funkcia predsedu a členov rady. Rada je volená členmi Združenia na základe priamych volieb na zasadnutí Združenia. Predseda je štatutárnym orgánom Združenia a je volený radou Združenia.

Právomoci rady združenia:

 • schvaľuje stanovy a ich zmeny a predkladá ich členskej základni na zasadnutiach Združenia
 • určuje výšku členského príspevku na prvom zasadnutí Združenia v januári
 • predkladá plán čerpania finančných prostriedkov a využitia darov
 • pripravuje zúčtovanie majetku pri zániku Združenia
 • rieši podnety a pripomienky členov Združenia

Členstvo v Združení vzniká zápisom medzi členov Združenia a zaplatením členského príspevku.

Členovia Združenia majú právo:

 • voliť členov rady
 • byť volení do týchto funkcií
 • vyjadrovať sa k práci rady
 • dávať podnety a pripomienky k činnosti Združenia
 • byť informovaní o práci a hospodárení Združenia
 • venovať Združeniu dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku

Členovia Združenia sú povinní:

 • dodržiavať  tieto stanovy
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach Združenia
 • uhrádzať členský príspevok

Článok 5

Hospodárenie Združenia AFK Vodra Sereď

 1. Príjmy Združenia tvoria členské príspevky a dary ostatných fyzických alebo právnických osôb.

 2. Členské príspevky sa platia 1x za rok vo výške, ktorá bude stanovená každoročne na prvom zasadnutí Združenia v januári.

 3. Rada združenia AFK Vodra Sereď pripravuje rozpočet Združenia. Použitie finančných prostriedkov sa vymedzí na pravidelných zasadnutiach rady.

 4. Združenie hospodári s príspevkami a darmi podľa vlastného rozhodnutia, ktoré musí byť v súlade s cieľmi Združenia.

 5. Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje pravidelne na základe dokladov a záznamov vo finančnom denníku, ktorý vedie poverený člen rady. Tento člen podáva správu o hospodárení na každom zasadnutí Združenia.

 6. Hospodárenie je neziskové. Koncoročný zostatok sa prenáša do ďalšieho roku, nesmie byť rozdelený medzi členov, ani použitý na iné účely ako schváli rada.

 7. Peňažné prostriedky sa ukladajú v peňažnom ústave na bežný účet. Podpisové právo má predseda a poverení členovia rady.

Článok 6

Zánik združenia AFK Vodra Sereď

 1. Združenie AFK Vodra Sereď zanikne dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením podobného zamerania. O spôsobe zániku rozhoduje rada Združenia.

 2. Pri zániku Združenia vykoná rada zúčtovanie majetku Združenia, pri ktorom sa sústredí hlavne na finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora.

 3. Likvidačné prebytky budú rozdelené medzi členov Združenia.

Cieľom združenia AFK Vodra Sereď je:

Nové komentáře

17.01 | 13:19

Aby neprislo k nedorozumeniu, to nie je oficialny ples pre siroku verejnost. Je to ples hracov a priatelov futbaloveho klubu AFK Vodra Sered s kapacitou do 40 osob.

15.01 | 17:56

Kde sa dajú kúpiť lístky na ples ktorý bude 8.2.2020

Sdílet tuto stránku